มช. จับมือ อบจ. เชียงใหม่ นำผลสำเร็จงานวิจัย ถนนจากขยะพลาสติกใช้แล้ว สร้างมูลค่า เตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์สู่ชุมชน

13 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลาสติกเหลือใช้ นำขยะพลาสติกมาใช้ผสมทำเป็นวัสดุผิวทางถนน สร้างมูลค่าให้กับขยะพลาสติกใช้แล้ว

        ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลัก ในการมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ส่งมอบคุณค่าสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืน สู่ความเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ พลังงานสะอาด สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นเหตุที่สำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยปราศจากของเสีย (zero waste) โดยได้ริเริ่มนำขยะพลาสติกที่เหลือจากโรงคัดแยกขยะต้นแบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมโครงข่ายถนนในมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาวิจัยจนสามารถสร้างถนนต้นแบบที่มีส่วนผสมของเศษพลาสติกเหลือใช้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาตราฐานความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท และปราศจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยคุณสมบัติทั่วไปของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่นำเอาขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงและความปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท และปราศจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติ และยังให้ความสำคัญในการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ ได้เล็งเห็นถึงองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสามารถช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำขยะพลาสติกที่มีมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเป็นการสร้างมูลค่าให้กับขยะพลาสติกที่ใช้แล้ว

        เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “โครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาทำถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมพลาสติกที่ใช้แล้ว” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามฯ

แกลลอรี่