คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดเชียงมั่น

27 กรกฎาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ รองคณบดีด้านบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดเชียงมั่น ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
.
การถวายเทียนพรรษากระทำก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือ ก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน
.
วัดเชียงมั่น เป็นวัดแห่งแรกของตัวเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1839 โดย พ่อขุนเม็งราย หลังจากที่พระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ทรงยกตำหนักเชียงมั่น เพื่อถวายให้สร้างเป็นพระอารามชื่อว่า วัดเชียงมั่น เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์เชียงใหม่

แกลลอรี่