มช. ร่วมนำพลังจิตอาสา สร้างแนวกันไฟ ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้ง .

16 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิยูแสค ประเทศไทย สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติขุนขานจัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การสร้างแนวกันไฟครั้งนี้ เป็นการนำพลังจิตอาสากว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมสร้างแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการรุกลามของไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) Chiang Mai จากสหรัฐอเมริกาที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาสาสมัคร เยาวชน และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ระดมกำลังกวาดใบไม้แห้งที่ร่วงปกคลุมพื้นที่บริเวณแนวกันไฟ มาต่อยอดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการป้องกันการเกิดไฟป่า อันเป็นที่มาของปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แกลลอรี่