CMUBS จับมือ ตลท. เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ระดับภูมิภาค ณ คณะบริหารธุรกิจ มช. ตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมด้านศูนย์กลางการเรียนรู้สู่การต่อยอดวิชาชีพด้านการเงินการลงทุน

5 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดตัว "ศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคเหนือ" ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน รศ.ดร.รวี ลงกานี อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาการเงินและนักศึกษาจากสาขาการเงินและการธนาคารร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมแจงเป็นศูนย์ทดสอบในระดับภูมิภาค ประจำภาคเหนือ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ตลท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งยังมีศูนย์ SET Investment Center ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับ ตลท. ที่ให้บริการอบรมการจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์อันประกอบด้วย ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนของการส่งคำสั่งซื้อขาย และกระบวนการในการประมวลผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ผ่านโปรแกรม TSI Investment Simulation Program รวมถึงให้บริการโปรแกรมทางการเงินและการลงทุนต่างๆ ซึ่งนับเป็นศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคเหนือตอนบน (SMIC) ที่ให้บริการข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ราคาหลักทรัพย์ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ด้วย ซึ่งการเปิดพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ทดสอบระดับภูมิภาคจะเป็นการสร้างโอกาสและการเข้าถึงสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจในสายอาชีพและต่อยอดสู่วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนได้

สำหรับหลักสูตร CISA ( Certified Investment and Securities Analyst) พัฒนาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลักสูตรมาตรฐานวัดความรู้สำหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพในตลาดทุนสอดรับกับพัฒนาการของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรองรับและสนับสนุนการขยายตัวทั้งด้าน Demand และ Supply ของตลาดทุนไทย มุ่งพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาเทียบเคียงได้กับคุณวุฒิ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านการ วิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่