คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก RIKEN Nishina Center Japan และ Japan Proton Accelerator Research Complex

5 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       วันที่ 5 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก RIKEN Nishina Center Japan และ Japan Proton Accelerator Research Complex ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเครื่องเร่งอนุภาคและหัววัดมิวออน ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่