สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรจากงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

24 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยทีมรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรจากงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย เข้าร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม (E115) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=87 

แกลลอรี่