ประชุมแนวทางการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 สิงหาคม 2565

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมประชุมแนวทางการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้หารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต
ทั้งนี้ สำหรับการประชุมแนวทางความร่วมมือนี้ฯ ได้รับเกียรติจากนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
แกลลอรี่