ต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Social Work Project และ Career Success Center วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม