คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

24 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน
ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
สาขาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2564
แกลลอรี่