CAMT จัดประชุมพบปะระหว่าง คณะกรรมการสรรหาคณบดีกับบุคลากร

6 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอความคิดเห็น และทิศทางในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในประเด็นคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีที่คาดหวัง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีในวาระถัดไป ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 113 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่