มอบรางวัลการพัฒนาสื่อ เพื่อนำเสนองานวิจัย

29 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดการพัฒนาสื่อเพื่อนำเสนองงานวิจัย ซึ่งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนองานวิจัย  โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินฯ ได้คัดเลือก 4 ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 50 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานชนะเลิศในแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้แก่
DENT HABB ทีม SET ประกอบด้วย  น.ส.ฐปนีย์ มุนินทร น.ส.สุกานดา ใจคำ น.ส.ธีนิดา อนวัชพงศ์


Naso Form ทีม Master of puppet  ประกอบด้วย นายพงศกร อินต๊ะประเสริฐ  นายเจริญรุ่ง ลออวรากุล


Favpo ทีม JaaPaiPark  ประกอบด้วย นายธีรภัทร โทอ่อน น.ส.นรัณธภรณ์ อุตสม น.ส.วิชุตา ขันธ์แก้ว น.ส.กัลยวรรธน์ วรรณโสภา น.ส.นิชกานต์ เรืองวิลัย


Cspace ทีม กระเจี๊ยบแช่เย็น  ประกอบด้วย นายวรรณกร เผือกจีน  น.ส.มณีวรรณ แซ่ลี นายฐนกร ดอยลอม


และขวัญใจคณะกรรมการ ทีม Konluak ประกอบด้วย นายธนภัทร นิติวิริยะสกุล ทีม Insert Name ประกอบด้วย นายธนกร สระไพ โดยมี ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) และคุณพันทนา คำเขียว ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันแอนด์วิชวลเอฟเฟกต์

แกลลอรี่