นักศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกสังคมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ มสธ. รร.สวนกุหลาบฯ และ The Hong Kong Polytechnic University

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 คณาจารย์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและประธานกรรมการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำวิชาเอกสังคมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้พานักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว รหัส 60 จำนวน 22 คน เดินทางศึกษาดูงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี และ Department of Applied Social Sciences, Faculty of Health and Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Department of Applied Social Sciences, Faculty of Health and Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University นักศึกษาระดับปริญญาโททั้งสองสถาบันเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ที่โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ความสนใจและทุ่มเทเพื่อจัดการศึกษาให้แก่พลเมืองของตน รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาที่ต่างวัฒนธรรมแห่งความก้าวล้ำนำสมัย ส่งผลให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการวิจัยแห่งอนาคต เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนภายใต้บริบทและสภาพจริงต่อไป 
แกลลอรี่