วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การต้อนรับการมาเยือนรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์

24 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหาร ได้แก่ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ ร่วมให้การต้อนรับการมาเยือนจากรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากวิทยาลัยนานาชาติ เป็น วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ICB1313 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่