ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ และคณะฯ

5 พฤศจิกายน 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ และคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ในด้านโครงการ Medicopolis : Chiang Mai (เวชนครเมืองนวัตกรรมการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่), โครงการ Biopolis, Chiang Mai Medical Hub, ศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ, การบริการวิชาการแก่ชุมชนทันตกรรมพระราชทาน ปากแห่วง เพดานโหว่, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ) พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และพื้นที่การศึกษาแม่เหียะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่