CAMT จัดกิจกรรม ERASMUS+ Roadshow 2023

12 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวเปิดกิจกรรม ERASMUS+ Roadshow 2023 โดยกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ EU Delegation to Thailand เพื่อให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาและแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมแก่นักศึกษาที่สนใจ ภายใต้โครงการ ERASMUS+ สนับสนุนโดย European Commission ซึ่งได้รับเกียรติจาก Ms. Laure Brachet, Head of Political, Press and Information Section, Eu Delegation to Thailand มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมสนทนาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและสหภาพยุโรป รวมไปถึงแบ่งปันประสบการณ์กับศิษย์เก่า Erasmus+ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 112 (Motion-Capture) ชั้น 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่