การประชุม EAFONS Executive Committee Meeting

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานการประชุม 2020 EAFONS Executive Committee Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
แกลลอรี่