ความยากจนภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 และโลกหลังโควิด

2 มีนาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ความยากจนภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 และโลกหลังโควิด” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และอ.ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการสัมมนาระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

อาจารย์ธนสักก์ เจนมานะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรบายในหัวข้อ “สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย”
อาจารย์พงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน อาจารย์ประจำคณะสังคมสเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบความยากจน”
และคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้ประกอบการต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน”
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 - 13:00 น. ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่