พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Dalian University of Foreign Languages

11 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน (Dalian University of Foreign Languages: DUFL) สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ มีกำหนดจะจัดโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยส่งนักศึกษาไปศึกษาภาษาวัฒนธรรมและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซึ่งนักศึกษาเลือกเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือรูปแบบการเข้าร่วมโครงการหลักสูตร 3+1 คือ การนำนักศึกษาจาก DUFL ซึ่งอยู่ชั้นปีที่ 3 เดินทางมาศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเป็นโครงการนำร่อง และเมื่อนักศึกษาจาก DUFL สำเร็จการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะเกิดความมั่นใจและมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งนักศึกษายังมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย

การลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual Meeting โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Dr. Liu Hong อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งสองมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปีเดียวกัน คือ ปี พ.ศ. 2507 เปิดสอนในหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การจัดทำหลักสูตรร่วมและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองฝ่ายโดยตรงการลงนามในบันทึกข้อตกลง ฯ ในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตร 3+1 อาจขยายเป็นหลักสูตร 2+2 ในอนาคตต่อไป ความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของทั้งสองฝ่ายและยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย หรือ ภาษาจีน ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาให้สูงขึ้น สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป
แกลลอรี่