โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงการลดก๊าชเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงการลดก๊าชเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ซึ่งร่วมกับบริษัท สยามไฟเบอร์ชีเมนต์กรุ๊ป จำกัด (โรงงานลำปาง) (SFCG-LP) โดยมี อ.ดร.มนตรี แสนวังสี และอ.ดร.ปณิดา กาจีนะ ให้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่