คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ 4 สถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2 (พื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง)

22 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) สำหรับครูรุ่นที่ 2 ที่บรรจุในปี พ.ศ.2560 ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (รอบที่ 3) ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมและสร้างห้องเรียนที่สอดคล้องกับบริบทศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในสาระวิชา อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทในสถานศึกษาและชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน 129 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
แกลลอรี่