Young Product Design 2022

30 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมและแข่งขัน Young Product Design 2022 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อยอดการทำธุรกิจและการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อ MORE MOR CHOR ( More มช. ) มช. แบบใหม่ที่มากกว่าสิ่งที่เคยรู้จัก โดยมี ดร.ศุลีพร คำชมภู หัวหน้าโครงการ Phayao Local Designer อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวพันทนา คำเขียว ผู้ช่วยผู้จัดการ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ คุณวิโรจน์ จันมี นักออกแบบ Phayao local Designer นักออกแบบและสื่อสารองค์กร อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณณัฏธ์ เต่าทอง นักออกแบบ Phayao Local Designer นักออกแบบสื่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนักศึกษาและนักเรียนทั่วภาคเหนือสนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่