วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ Dr. Ahmad Yahya Dawod ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " สาขาวิชา 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ

28 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ Dr. Ahmad Yahya Dawod

ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "
สาขาวิชา 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566
แกลลอรี่