นักวิจัย MDRI จับมือศูนย์ FIN และ CIC จัดการประชุมระดมสมองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกต

26 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 คุณธิตินัดดา จินาจันทร์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการบริหารวิชาการเรื่อง "การยกระดับอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกตเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์" จัดการประชุมระดมสมองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกต ณ อาคารดารุตตักวา ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารสู่ประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานผลิตสื่อสร้างสรรค์จากศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมปฏิบัติงานในการประชุมระดมสมองครั้งนี้ด้วย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอาหารจากผู้ประกอบการอาหารในชุมชนเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนา ยกระดับจำนวน 3 เมนู

#การยกระดับอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกต #A6 #CTRD #MDRI #ACCL #FIN #CIC #CMU #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว #สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ #สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ #ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ #ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ชุมชนวัดเกต #อาหารพหุวัฒนธรรม

แกลลอรี่