ร่วมประชุมด้าน Decarbnization ในอุตสาหกรรม กลไกคาร์บอน และการดักจับกักเก็บและใช้งาน กับองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)

18 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           วันพฤหัสบดีที่  17 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญประชุมร่วมกับองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลหลักที่ให้คำแนะนำด้านนโยบาย การวิเคราะห์ข้อมูลภาคพลังงานแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการควบคุมพลังงานเพื่อลดปล่อยคาร์บอนและการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศทั่วโลกผ่านข้อตกลงปารีส

การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในงานวิชาการตีพิมพ์ด้านกลไกตลาด (Market mechanism) ด้านต่างๆของไทย เช่น ETS  REC และ EPC  โดยจะตีพิมพ์พร้อมกับงานที่ IEA สรุปรวมกลไกที่ทั่วโลกใช้ คาดว่าจะมีการเผยแพร่งานชิ้นนี้ภายในเดือนมกราคม 2566 นอกจากนี้ ในปลายปี 2566 ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย  รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย คาดว่าจะมีการตีพิมพ์งานวิชาการด้านการศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมขนาดเบาของไทย (เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ ไม้ เป็นต้น) นอกจากนี้ ยังได้หารือโอกาสร่วมมือด้านวิชาการด้าน Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) กับ IEA ในภาคพลังงานอีกด้วย

ผลที่คาดว่าจะได้รับในภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมทุกสาขา ต่างมีการประกาศเป้าหมายในระดับองค์กรตนเอง  หากนำแนวคิดและเทคโนโลยีที่มีไปส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมต่างๆทุกสาขา ย่อมจะทำให้ประเทศสามารถก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับประเทศได้ในอนาคต

 

#IEA #STRI #CarbonNeutrality

#LightIndustry #Decarbonization

แกลลอรี่