วิศวฯ มช. จัดงานมอบรางวัล Gear Award 2018 เชิดชูเกียรตินักวิจัย

1 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award 2018 ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัยของคณะฯ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่รังสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ พร้อมผลิตผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อผลิตผลงานวิจัย หรือบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะผู้ช่วยวิจัยที่ร่วมผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชนตามนโยบายของคณะฯ ตลอดจนกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยการนำผลงานทางวิชาการ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด 5 ประเภท ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2561 – 2562 ได้แก่


1. Best Publication: รางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal) ในฐานข้อมูลสากล (Scopus) รวมสูงสุดประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รางวัล
(1) นักวิจัยรุ่นใหม่ :
- ผศ.ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- ผศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(2) นักวิจัยรุ่นกลาง :
- ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

(3) นักวิจัยรุ่นอาวุโส : ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


2. Best Citation: รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูลสากล (Scopus) รวมสูงสุด 5 อันดับแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยตัดการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของผู้เขียนออก
(1) ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(2) ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(3) รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(4) ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(5) รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3. Best Grant Budget: รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณ ที่ได้รับจริงสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2561 ใน 5 อันดับแรก
(1) ผศ.วงกต วงศ์อภัย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(2) รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(4) ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(5) ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4. Best Overhead Budget: รางวัลนักวิจัยที่มีเงินค่าบริหารโครงการเข้าจริงสูงสุด 5 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2561 เฉพาะที่จัดสรรเข้าคณะ และ ภาควิชา
(1) ผศ.วงกต วงศ์อภัย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(2) ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(3) ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(4) ผศ.ดร.นพดล กรประเสริฐ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(5) ผศ.ดร.เก่งกมล วิรัตน์เกษม : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5. Research Excellence: รางวัลผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (Journal) ในฐานข้อมูลสากล (Scopus) ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ. 2561 (โล่ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท) : ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ข้อมูลโดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่