โครงการ Healthy CMU ได้รับการรับรอง SROI 5.39 จากสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

26 พฤษภาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU ได้รับเลือกจากมหาิทยาลัยเชียงใหม่ ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 โครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่ส่วนงานเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ของมหาวิทยาลัยมีจำนวน 47 โครงการ
.
โดยโครงการ Healthy CMU ได้รับการรับรอง SROI 5.39 จากสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย


แกลลอรี่