อบรมเรื่องความสำคัญของเว็บโบรเมติกและกิจกรรม Workshop google analytics

26 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกล่าวเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องความสำคัญของเว็บโบรเมติกและกิจกรรม Workshop google analytics ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักพัฒนาเว็บไซด์ จากคณะและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการอบรมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
แกลลอรี่