ต้อนรับดูงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ อาจารย์ประจำสาขา ดิจิทัลเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำวิชา สารสนเทศทางสาธารณสุข และสารสนเทศทางสาธารณสุขขั้นสูง พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค Motion Capture เพื่อนำมาช่วยในกระบวนการทำงานทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่