นักศึกษา ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ มช. และทีม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติฯ

25 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง (หัวหน้าทีม อาจารย์แพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) พร้อมด้วย นายวันเฉลิม นัดดา (นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และนายวรรัฐ บุญเชียง (นักเรียนค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านงานวิจัยทางคลินิกในการแข่งขันการทำโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการใช้งานคลินิก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Korea Institute of Oriental Medicine ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ส่งทีมเข้าแข่งขัน โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แกลลอรี่