การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 (The 67th National Exhibition of Art) และ การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 (The 38th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists)

18 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 (The 67th National Exhibition of Art) และ การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 (The 38th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists) โดยมีอาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกสรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ กล่าวต้อนรับ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                ด้วยเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ให้กับสาธารณชนในวงกว้างและผลักดันความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทยแขนงต่าง ๆ จึงเกิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดพัฒนาการในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยจนถึงปัจจุบันนี้
                มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสแก่ศิลปินรุ่นเยาว์ได้พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ทัดเทียมในระดับสากล นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ผลงานรางวัลจากการประกวด และผลงานร่วมแสดงต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของงานศิลปะ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจแก่ศิลปินรุ่นเยาว์สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยต่อไป
 
แกลลอรี่