การประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ZOOM

7 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ZOOM เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค ทั้งในด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นช่องทางให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำนักศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุก ๆ ด้าน ตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่