รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมต้นแบบอาคารเรียนประหยัดพลังงาน ปลอดฝุ่นเพื่อสุขภาวะที่ดี การประกวดประเภทระดับคุณภาพการใช้ชีวิต

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมต้นแบบอาคารเรียนประหยัดพลังงาน ปลอดฝุ่นเพื่อสุขภาวะที่ดี การประกวดประเภทระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร Thailand Green Design Awards 2024

โดยมี ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม และ อ.ดร.รุ่งพรรษา น้อยจันทร์ เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน ร่วมด้วย ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ และ อ.วรงค์ วงศ์ลังกา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างบริษัทพลังงานนครพิงค์ จำกัด และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในงานเกษรแฟร์ ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แกลลอรี่