CAMT ร่วมงาน ECTI DAMT & NCON INTERNATIONAL CONFERENCE 2024

2 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) โดยการประชุมจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ( Electrical Engineering Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand : ECTI Thailand ) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านดิจิทัลอาร์ต สื่อ และเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อไป โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ KHUM KHAM International Convention Centre Chiang Mai ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่