อบรมทักษะด้านเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์

7 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์กว่า 100 คน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ Metaverse Sandbox, AI Creative และ IoT Smart Farm โดยมี อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภ คงดี เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่