การพัฒนาองค์กร (OD) งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ เรื่อง “การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อ 2020 IWISH: OKRs in General-Psychiatric-Opthalmology and Otolaryngology Nursing Section”

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ จัดโครงการพัฒนาองค์กร (OD) งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ เรื่อง “การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อ 2020 IWISH: OKRs in General-Psychiatric-Opthalmology and Otolaryngology Nursing Section” รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ จำนวน 55 คน มีความรู้ความเข้าใจใน นโยบาย “การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อ 2020 IWISH: OKRs” และสามารถสร้างแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ IWISH: OKRs อย่างเป็นรูปธรรม