ภาควิชาการบัญชี CMUBS จัดอบรมนักศึกษาเสริมทักษะ soft skill ด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์นักบัญชีในอนาคต

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 มกราคม 2566 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรม “Production Communication & Personality Improvement” แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางการบัญชี พร้อมเสริมทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) โดยเชิญคุณนิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ (ครูกรีน AF7) จาก "The Modern Melody Studio" จากสถาบันสอนการพูด การสื่อสาร เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรม workshop ให้กลุ่มนักศึกษาได้ทดลองนำความรู้มาฝึกปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ