ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปี 2565

25 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในสังกัดคณะฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 รายนามดังนี้ 

- รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565 รางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา

- ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปี 2565 

แกลลอรี่