การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart Office

23 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart Office ในระหว่างวันศุกร์ที่ 28 – วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 -17.00 น. ณ สิบแสนรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 85 คน ได้รับทราบทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนปฏิบัติการและกระบวนการทำงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย และเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามแนวทาง CMU-EdPEx เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสำนักงานให้บรรลุเป้าหมาย