คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายสถาบันพัฒนาครูภูมิภาคภาคเหนือตอนบน 18 สถาบัน

20 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันพัฒนาครูภูมิภาคภาคเหนือตอนบน 18 สถาบัน จัดประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 2 เพื่อร่วมกันวานแผนการดำเนินการ ชี้แจงบทบาทการเป็น Coach & Mentor อีกทั้งร่วมกันเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาครูภูมิภาคภาคเหนือตอนบน 18 สถาบัน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่