การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ: Update 2020

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่