งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 65 (ขันโตกอะตอม 65)

24 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 65 (ขันโตกอะตอม 65) เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความอุตสาหะอดทนในการเรียน และได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วยความสามัคคีกลมเกลียว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธี
แกลลอรี่