ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สังกัดคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565

25 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา คำทิพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
: รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แกลลอรี่