ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เดินทางเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับผู้แทน Graduate School of Engineering / Urban Safety Center, Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

15 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.รุ่งพรรษา น้อยจันทร์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับผู้แทน Graduate School of Engineering / Urban Safety Center, Kobe University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. KONDO Tamiyo, Graduate school of Engineering / Urban safety center ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

โดยการดำเนินกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการ One Faculty One MoU ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU เพื่อกระตุ้น ผลักดัน และส่งเสริมให้ส่วนงานได้ริเริ่มและเพิ่มพูนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับคู่พันธมิตรที่มีอยู่เดิมหรือคู่พันธมิตรใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันเอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานวิจัย และการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยและสังคมในองค์รวม

แกลลอรี่