MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 5

29 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้กับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงเครื่องมือสำหรับนำไปใช้ทดสอบเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการของคณะแพทยศาสตร์ต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่