ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาฯ อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานแก่เยาวชนภาคเหนือ

4 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

       ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค (PBP) ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ภูมิภาค) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานการจัดงาน และ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ภูมิภาค) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงแก่นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ในการศึกษาต่อหรือทำวิจัยในระดับสูง รวมถึงกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของฟิสิกส์พลังงานสูง และสร้างบรรยากาศความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันในประเทศไทย โดยโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม

การจัดอบรมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในส่วนภูมิภาค ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) ได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่องค์ความรู้นั้นเกิดประโยชน์ และกระจายสู่ผู้สนใจในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น 
แกลลอรี่