ICDI จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและเพื่อเตรียมความพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิทัล

10 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและเพื่อเตรียมความพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิทัล” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายปฏิบัติการทุกหน่วยงานในวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและพัฒนางานประจำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 6 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ICB 1309 และ ICB 1313 ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และคุณนิคม หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักบริการวิชาการ เป็นวิทยากรตลอดการอบรมในครั้งนี้
แกลลอรี่