โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

8 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรียนรู้ระบบการทำงานที่นำไปสู่การเป็นผู้นำกิจกรรม และแนวคิดในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน


จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เสวนาในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา” (Change Arch CMU Design Thinking) กิจกรรมระดมความคิด ความท้าทายในการออกแบบกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการนำเสนอเพื่อพูดถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีสโมสรนักศึกษาฯ ผู้นำนักศึกษา รวมจำนวน 23 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง Video wall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

แกลลอรี่