CMUBS โชว์ผลงานสุดเจ๋ง คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน จาก 1 ใน 41 ผลงานทั่วประเทศ ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

29 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายนรเศรษฐ ศรีธานี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.รวี ลงกานี อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หัวหน้าภาควิชาการเงินฯ ในโอกาสรับรางวัลผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน จากงานวิจัยหัวข้อ “How does ESG affect listed family firms’ performance?” ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถสร้างชื่อคว้ารางวัลได้จาก 41 ผลงานทั่วประเทศ พร้อมเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2553 โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนไทย ภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล นับเป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริงในตลาดทุนไทย โดยหวังให้เกิดการสร้างนักวิจัยคุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการและภาคธุรกิจตลาดทุน โดยมอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยแก่อาจารย์ที่จะทำงานวิจัยเชื่อมโยงตลาดทุนไทยเพื่อช่วยยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริงในธุรกิจตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน พร้อมมอบรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาที่ผลิตงานวิจัยผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน โดยปีนี้มีผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนและคณะกรรมจากสถาบันการศึกษา รวม 6 รางวัล คือ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน 1 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน 1 รางวัล และรางวัลประกาศเกียรติคุณ 4 รางวัล และมีรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล คือ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่” ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีแรงกระตุ้นและมีแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมในการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุน 1 รางวัล และ “รางวัลงานวิจัยด้านความยั่งยืน” ที่มุ่งส่งเสริมให้นิสิต / นักศึกษา หันมาให้ความสนใจและผลิตงานวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่