ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ลงพื้นที่ชุมชนลัวะบ้านเฮาะ อำเภอแม่แจ่ม เพื่อติดตามและวางแผนการเก็บข้อมูลร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่นชาติพันธุ์ลัวะ

1 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

หลังจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์กับเศรษฐกิจสีเขียว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 อาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ได้เดินทางไปยังชุมชนลัวะบ้านเฮาะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและวางแผนการเก็บข้อมูลร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่นชาติพันธุ์ลัวะ
โจทย์หลักของชุมชนลัวะบ้านเฮาะ คือ “การกลับมาทบทวนตัวเอง” เนื่องจากปัจจุบันชุมชนได้ปลูกพืชเศรษฐกิจและใช้สารเคมีอย่างเข้มข้ม นำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาระหนี้สิน และปัญหาด้านสุขภาพ ชาวบ้านมีความห่วงกังวลและต้องการกลับมาปลูกพืชที่ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนตาม “แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว”
การได้กลับมาทบทวนตัวเอง จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักวิจัยท้องถิ่นและชาวบ้านได้ระดมความคิดร่วมกันว่า พืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดเข้ามาในช่วงไหน เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนในด้านใดบ้าง และในอนาคตหากต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช คนในชุมชนจะคิดหาวิธีการและหาทางออกร่วมกันได้อย่างไร
#กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ (ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม ปีที่ 2 (ชุมชนชาติพันธุ์กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคมในวิกฤติฝุ่นควัน PM2.5)
#สนับสนุนโดย หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แกลลอรี่