บุคลากร CAMT เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

22 มีนาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ คุณศิริพัสตร์ ถาอ้าย หัวหน้างานบริหารทั่วไป นำเสนองานวิจัยในเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” คุณมะลิวรรณ ชัยชนะ นักจัดการงานทั่วไป นำเสนอเรื่อง “แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” คุณศุภธิดา สุริยจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสอนเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโนโลยี” ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท.ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566
แกลลอรี่